Projekt 13210 Avslutat Strategiska val för trycksättning av trapphus, en utvärdering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Trycksättning har blivit en vanlig metod för att begränsa spridningen av brandgaser till trapphus som används för utrymning i höga byggnader. De trapphus som är aktuella för metoden är så kallade trapphus Tr1 som används i vissa byggnader över åtta våningar. Trapphuset ska vara utformat med en sluss mellan trapphus och verksamheten och traditionellt har denna sluss varit öppen mot det fria för att undvika att brandgaser sprids in i trapphuset vid en brand på våningsplanet. Av olika skäl finns det ett önskemål om att placera trapphuset mer centralt i byggnaden och då måste en alternativ lösning till den öppna slussen användas. Då är trycksättning av trapphuset och slussen den vanliga lösningen. Avsikten är att brandsäkerheten ska vara lika oavsett vilken av lösningarna som används. Utformningen med öppen sluss utgör gällande skälighetsnivå för den brandsäkerhetsnivå som ska uppfyllas då denna redovisas som allmänt råd i BBR för utformning av Tr1-trapphus.
Utformningen av det trycksatta trapphuset kan utföras på olika sätt. I projektet har tre olika utformningar undersökts och värderats i förhållande till utformning med sluss öppen mot det fria. De tre utförandekategorierna baseras på inskickade exempellösningar som svenska brandkonsulter utfört. De tre kategorierna kan beskrivas som
- Typfall 1: Trycksättning med fläkt som går på konstant varvtal.
- Typfall 2: Trycksättning med en fläkt styrd av tryckgivare som reglerar övertrycket.
- Typfall 3: Trycksättning med fläkt som går på konstant varvtal och med motviktsspjäll som ska öppna vid stängda dörrar mot trapphus.
Det kan konstateras att det finns vissa brister i brandsäkerheten för de tre typfallen då dessa jämförs med den traditionella utformningen. De tre typfallen har analyserats med felträdsteknik och inte i något fall nås den felsannolikhet vid behov som utformning med öppen sluss definierar. I felträdsanalysen ingår felfunktioner för komponenter som ingår; dörrar, detektionssystemet, styrsystemet, fläkt(ar), tryckgivare, spjäll och strömförsörjning. Vidare beaktas inverkan av olika väderförhållanden såsom temperatur, vindstyrka och vindriktning samt förekomsten av snö.
Den sammanlagda bedömningen pekar dock på att ett godtagbart brandskydd erhålls med den föreslagna utformningen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Trycksättning av trapphus - Risker och möjligheter", Marcus Runefors, Avdelningen för Brandteknik, LTH, och Cedrik Persson, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB (68 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare