Projekt 13281 Avslutat Vägledning för fastighetsägare och entreprenörer kring anläggning av ytor med hög biodiversitet i stadsmiljö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det finns många olika motiv och drivkrafter varför en fastighetsägare eller projektutvecklare ska investera i en grön anläggning eller yta med hög biologisk mångfald på sin fastighet. Syftet med den här vägledningen är att sprida kunskap och erfarenheter om gröna lösningar i den täta staden. Men det finns också flera hinder. De är främst ekonomiska krav som hindrar och försvårar för fastighetsbolag och entreprenadbolag att prioritera och genomföra investeringar i gröna lösningar.

Främst två drivkrafter skulle kunna påverka denna prioritering.
1) Den första är krav från exempelvis miljöcertifieringar eller andra lokala eller nationella krav som ska följas.
2) Den andra är att lyfta fram de nyttor som blir tillgodosedda då lösningen installeras och på så sätt motivera investeringen, till exempel ekosystemtjänster.

Ekonomin kan också bli en drivkraft om investeringen kan beskrivas utifrån andra aspekter än kostnaden. Exempelvis genom att lyfta fram möjligheter för värdeökning av fastigheten och eventuella marknadsföringsmöjligheter. Att använda ytor med hög biologisk mångfald vid marknadsföring anses i denna undersökning som en viktig drivkraft med koppling till bostäder men inte för lokaler.
Vid genomförda utvärderingar av anläggningar utifrån ett organisatoriskt perspektiv har hela värdekedjan studerats, från idé till förvaltning. Lärdomar som framkommit i utvärderingen visar att ett lyckat slutresultat är beroende av:
- en tidig samverkan mellan samtliga aktörer genom hela processen
- en tydlig och tidig vision och målbild som följer med och kommuniceras i alla led, hela vägen från idé till förvaltning.
- en noggrann kunskapsöverföring vid eventuellt personalbyte
- en tydlig ansvarsfördelning gällande drift och driftorganisation, i god tid innan anläggningen är på plats.
- engagerade, kunniga och kompetenta medverkande.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Varför investera i gröna lösningar med hög biologisk mångfald? Vägledning för fastighetsägare och entreprenörer", Johanna Andersson och Jeanette Green, bägge IVL Svenska Miljöinstitutet (23 sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare