Projekt 9021 Avslutat Arbetsmiljö för asfaltpersonal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I Sverige arbetar ca 3 500 personer med tillverkning och utläggning av asfaltmassa. Flertalet av dessa, ca 2 500, arbetar i privata företag. Övriga är statligt eller kommunalt anställda. Arbetsmiljön för asfaltpersonalen innehåller många risker som kan ge upphov till oro. Det gäller dels risker för olycksfall på arbetsplatsen och dels risker för långsiktig påverkan på deras hälsa.

Vid arbete på väg är passerande fordon en ständig riskfaktor. Ett stort problem är att effektivt kunna kringgärda arbetsplatserna för att minska trafikriskerna, buller och vibrationer samt avgaser från omgivande trafik. Bakom förhållandevis enkla avspärrningar ska arbete utföras samtidigt som fordon passerar förbi, ofta i hög fart. Andra arbetsmiljöfaktorer är väder och vind, buller och vibrationer från den egna verksamheten samt kontakt med ämnen som har svårbedömda hälsoeffekter.

Frågor om hälsorisker i ett längre perspektiv i samband med beläggningsarbete har varit aktuella i många år. Frågorna har främst gällt röken som bildas. Nya metoder med tillsatser och återvinning av gammal asfalt har skapat nya frågeställningar om arbetsmiljön. För en del av dessa frågor har tillfredsställande svar kunnat ges medan andra bedöms kräva fortsatta undersökningar.

Syftet har varit att inventera och uppdatera arbetsmiljöförhållanden för asfaltpersonal samt att upprätta kravnivåer som skapar förutsättningar för att säkerställa hög arbetsmiljökvalitet.

Med bidrag från SBUF har arbetet utförts av NCC AB i samarbete med AB Previa och har följts av en referensgrupp med representanter från Skanska Sverige AB, Peab och SEKO.

Huvudaktiviteten i projektet har varit en enkät som tillställts 778 personer. Därutöver har projektet omfattat fältmätningar på arbetsplatser och litteraturstudier.

Projektrapporten utgör ett bra underlag för initiering av förbättringsprojekt inom beläggningsområdet. De problemområden som behandlas är
 • arbetsmiljön vid asfaltverk
 • arbete i trafikmiljö
 • asfaltrök
 • asfaltrök och cancerrisk
 • beläggningsarbete inomhus
 • arbete med gjutasfalt
 • tillsatsmedel
 • släppmedel
 • återvinning av asfalt
 • handhållna maskiner
 • asfaltutläggare och vältar
 • gasolhantering vid beläggningsarbete

  Enkätundersökningen riktade sig till kollektivanställda som arbetar på asfaltverk, på asfaltlaboratorium och med utläggning av asfaltmassa samt till arbetsledare i tillverknings- och utläggningsledet. Enkäten besvarades av 556 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 %. Ur enkätsvaren kan utläsas att
 • flertalet anser att arbete i trafikmiljö är den största arbetsmiljörisken
 • mer än hälften av utläggningspersonalen tror att asfaltarbete medför speciella hälsorisker och att nya typer av asfaltmassa ökar risken för påverkan på människan
 • långa arbetsskift och mindre personal i arbetslagen upplevs negativt
 • utläggningspersonalen upplever att informationen om asfaltmassans sammansättning är dålig
 • asfaltmassa med fiberinblandning i vissa fall har medfört arbetsmiljöproblem

  En av frågorna i enkäten var om de tillfrågade hade något förslag till förbättring av arbetsmiljön. 30 % svarade någonting, och dessa svar har enligt projektrapporten givit värdefulla synpunkter om vilka problemområden som bör tas upp för framtida studier.

  I rapporten framhålls slutligen att arbetsmiljö och teknik måste följas åt för att säkerställa arbetsmiljön för dagens och morgondagens asfaltpersonal. Detta gäller till exempel återvinning av asfaltbeläggningar, där varmåtervinning är en produktionsmetod som kommer allt mer. Beställaren bör enligt rapporten åläggas att i större omfattning än idag inventera förekomst av stenkolstjära eller andra komponenter som kan medföra att särskilda åtgärder behövs. Görs inte denna inventering försvåras möjligheterna att klara miljö och arbetsmiljökrav.