Projekt 12015 Avslutat Proportionering/sammansättning av MJOG med inblandning av asfaltgranulat

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Mjukasfalt är en vanlig beläggningstyp samtidigt som återvinning av asfalt är en viktig miljö- och affärsmässig förutsättning vid asfaltproduktion. Frågeställningen i detta projekt var om det är möjligt att kompensera för det förhållandevis hårda bindemedlet i återvunnet asfaltgranulat genom att använda ett mjukbitumen med lägre viskositet än den man önskar i den slutliga beläggningen.
Provning av blandbarhet och diffusion genomfördes på rena bindemedel genom viskositetsmätningar. Beläggningsprovningen omfattade styvhetsmodul och ackumulerad deformation under pulserad belastning.

Erhållna resultat tyder på att mjukbitumen och granulatbindemedel är blandbara och detta kan beskrivas med enkla blandningsmodeller samt att mjukbitumen och asfaltgranulat blandas fullständigt genom diffusion. För beläggningen gäller att de mekaniska egenskaperna synes motsvara förväntade baserat på fullständigt blandade bindemedel, gammalt och nytt, och blandning sker direkt vid tillverkning och varmhållning.

Sammantaget indikerar denna laboratoriestudie att mjukasfalt kan produceras med tillsats av asfaltgranulat och erfordrad bindemedelskvalitet kan nås genom blandning med nominellt mjukare kvaliteter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Om mjukasfalt och inblandning av återvunnet asfaltgranulat", Jonas Ekblad och Robert Lundström, båda NCC (34 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare