Projekt 2088 Avslutat Samordning stomme och installationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

En effektiv fastighetsförvaltning kräver val mellan olika regiformer. Projektet har syftat till att beskriva vilka faktiska samband som föreligger mellan regiform och kostnader för drift och underhåll.

Med stöd från SBUF, BFR, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Fastighetsägareförbund och SABO och i samverkan med T-rör Service AB har Karl Myrsten AB genomfört undersökningen.
Data från 19 förvaltningar med flerbostadshus har samlats in och analyserats med ledning av intervjuer. Kostnad och använd tid för rensning av köksspärr, ompackning av blandare och ytterligare ett tiotal vanliga reparations- och underhållsåtgärder har ställts i relation till regiform och tillämpad grad av produktionsstyrning. Fyra regiformer har definierats: egen regi, eget bolag, närstående bolag, entreprenad.

Analyserna visar att valet av regiform ofta har mindre betydelse för utfallet än vad produktionsstyrningsgraden har. Graden av produktionsstyrning har då mätts på en femgradig skala, utgående från 14 registrerade faktorer

- arbetsmätning
- förkalkyl
- planering
- beredning
- arbetsorder
- samordning
- tvärfacklighet
- arbetsredovisning
- arbetsledning
- informationsåterföring
- löneform
- efterkalkyl
- debiteringsform
- utrustning
En nackdel med egen regi är att den kan tillåta utveckling av en företagskultur där produktionsstyrning inte ges erforderligt intresse. Egen regi kan ha bättre förutsättningar för rationell produktion än andra regiformer när det gäller åtgärder som tar mindre an nagon eller några dagar. I rapporten hävdas sammanfattningsvis att det som krävs för bättre effektivitet är bättre produktionsstyrning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Samordning stomme och installationer - nu och i framtiden", Lars Hamrebjörk (47 sidor och sex bilagor).