Projekt 13119 Avslutat Utvärdering av Buildsafe - Ett digitalt system för säkrare arbetsmiljö i byggbranschen?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utvärdera hur ett digitalt stödsystem för arbetsmiljöarbetet, BuildSafe, påverkar arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatser och om användningen av detta system leder till några effekter vad avser genomförda åtgärder, tillbud, olycksfallsrisker och andra relevanta nyckeltal. Dessutom är syftet att utvärdera systemets användbarhet och att utarbeta förslag på hur systemet kan förbättras.

Byggbranschen ligger högt i arbetsskadestatistiken i jämförelse med andra branscher. Enligt svensk lagstiftning och Arbetsmiljöverket regler ska företagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns således ett behov av en strukturerad metodik för att förbättra säkerheten och att effektivisera det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Systemet Buildsafe syftar till att effektivisera arbetsmiljö- och skyddsrondsarbetet för att minska riskerna för arbetsskador i branschen. Användningen av detta system har utvärderats genom dokumentstudier, data från systemet, intervjuer och observationer.

Resultaten visar att användningen av BuildSafe har skapat en tydligare struktur för skyddsronderna. Användarna av BuildSafe ansåg att systemet leder till en ökad systematik vid såväl genomförande av skyddsronder som hantering och kommunikation av avvikelser och uppföljning av genomförda åtgärder. De pekade på att arbetsmiljöarbetet med BuildSafe sparar tid och blir mer effektivt, och att systemet är användarvänligt. Vidare lyfte de fram andra positiva effekter som att samarbetet både internt inom byggprojektet och externt med externa underentreprenörer underlättas av införandet av BuildSafe.

Resultaten från studien pekar också på att det är viktigt att användarna och organisationen samspelar väl med tekniken för att systemet som helhet ska fungera bra. Ytterligare förutsättningar är uttalat stöd från ledningen och att tillräckliga resurser ges till arbetsmiljöarbetet såväl som att de personer som genomför skyddsronder och arbetsmiljöarbetet har god kompetens inom området.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av BuildSafe - Ett digitalt system för säkerhetsarbete i byggbranschen", Teresia Nyman, Jörgen Eklund, Ida Larsson och Linda Rose, samtliga Skolan för teknik och hälsa, KTH (38 sidor).

Projektansvarig
  • Kungsböle Bygg AB
Projektledare