Projekt 11946 Avslutat Fundamentslösningar för vindkraftsverk Offshore

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att kartlägga och analysera existerande produktionsmetoder för grundläggning av vindkraftsverk på djup mellan 30 och 40 meter. Arbetet omfattade:
- Kartläggning av laster och övriga förutsättningar
- Kartläggning och dokumentation av existerande grundläggningsmetoder
- Analys av risker i samband med byggande av vindkraftverk offshore på 30-40 meters djup
- Analys och värdering av grundläggningsmetoderna med avseende på produktions- och totalekonomi.

Arbetet bedrevs som en litteraturstudie med fördjupad analys av lämpliga produktionsmetoder. I en första del samlades information in som beskriver lastförutsättningarna från vindkraftsleverantörer och uppskattningar av våg- och islaster. Med denna information gjordes bedömningar av vilka tekniska lösningar som är möjliga och överslagsmässiga uppskattningar av de erforderliga dimensionerna. Baserat på framtagna dimensioner studerades olika produktions-metoder och -kostnader.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fundamentslösningar för vindkraftsverk Offshore", Håkan Camper, Skanska, samt Joakim Jeppsson och Lars Johansson, bägge Vattenfall Power Consultant AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB / Karl Lundstedt
Projektledare