Projekt 12732 Avslutat Kylteknik och förnyelsebar energi i kontorshus - En teknikinventering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

En av pusselbitarna i branschens omställning till nära-nollenergi (NNE)-byggnader är att hitta ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar för hur den lilla mängd kyla som behövs kan tillgodoses. Denna förstudie syftade till att inventera tillgängliga tekniker för kylproduktion baserad på förnyelsebara energikällor. Projektet vände sig i första hand till entreprenörer och projektörer inom kontorsbyggnad för att öka kunskapen om pågående utveckling och förutsättningar kring alternativa kyllösningar. Ambitionen är att väcka frågan kring vilka kyllösningar som är mest intressanta för framtidens NNE-byggnader, och därmed även för SBUF:s medlemmar.

Kyllösningar i kontorshus baserade på sol-, vind- och bioenergi är tekniskt sett fullt möjliga i Sverige - antingen med ett elbaserat system eller ett värmebaserat, eller en kombination av båda. Boverkets byggregler sätter inga direkta hinder för någon av dessa lösningar, men de främjar vissa förnybara tekniker (solenergi) genom att all producerad energi som momentant tas tillvara i byggnaden får räknas bort från den specifika energianvändningen, vilket inte tillåts för andra tekniker (exempelvis vindkraft).

Denna förstudie har undersökt förutsättningarna för kylteknik baserad på förnybara energikällor i svenska kontorshus. Soleldriven kompressions-kyla har kontrasterats med solvärmedriven absorptionskyla som alternativ för att möta behovet av komfortkyla.

Slutsatsen är att soleldriven kyla är överlägsen solvärmedriven kyla ur både energieffektivitets-synpunkt och med hänsyn till enkelhet i drift och styrning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten"Kylteknik och förnybar energi i kontorshus", Elsa Fahlén, Eva Grill och Kajsa Flodberg, samtliga NCC (35 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare