Projekt 11485 Avslutat Applicering av en viskoelastoplastisk materialmodell på svenska beläggningstyper

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har undersökt förutsättningarna för att applicera en tidigare utvecklad materialmodell (den s k viskoelastoplastic continuum damage model, VEPCD) på svenska beläggningstyper. Genom detta kan dessa utvärderas på ett mera korrekt sätt jämfört med dagens metoder. Tidsåtgången och antalet testade provkroppar kan reduceras kraftigt eftersom samma modell kan användas för att beskriva utmattningsegenskaperna och motståndskraften mot permanenta deformationer, dvs. endast en testserie behöver köras. Har utförts i samarbete med LTH och VTI och samfinansierats med Vägverket.

Projektet redovisas i rapporten Applicering av en viskoelastoplastisk materialmodell på svenska beläggningstyper, Richard Nilsson, Skanska (56 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong Teknik
Projektledare
Relaterade projekt