Projekt 12825 Avslutat Röjning och slåtter med flerarmad slåttermaskin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Röjning och slåtter av vägslänter utgör en stor andel av kostnaderna och utgör knappt miljardbelopp årligen för det statliga vägnätet. Det är självfallet angeläget att minimera stora samhällskostnader och ta tillvara på möjligheter att utveckla utförande med avseende på kvalitet, ekonomi, miljö, framkomlighet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö i takt med att nya teknikframsteg görs.

Projektet syftade till att testa internationellt identifierad nyutvecklad teknik som används framgångsrikt inom segmentet röjning och slåtter.

Målet var att med en maskin med utvalda maskintillbehör med hög produktionskapacitet till god kvalitet ska kunna utföra ett slåtterdrag på 2,5m samt att få med puts kring hinder vid ett körtillfälle. I dagsläget krävs normalt upp till tre överfarter och maskinenheter för att uppnå samma resultat.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Röjning och slåtter med flerarmad slåttermaskin", Andreas Bäckström, Svevia (nio sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare