Projekt 12297 Avslutat Identifiera "triggers" för sänkta logistikkostnader i byggproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Målet med det här projektet var att undersöka planeringsprocessen i praktiken, i mötet mellan planering, koordinering och styrning, och arbetets utförande. Studien har genomförts som ett industridoktorandprojekt. Doktoranden har under 18 månader befunnit sig på en byggarbetsplats och observerat och deltagit i det dagliga arbetet.

Studien visade att arbetet speglade beslut fattade av såväl platsledningen som av underentreprenörer och byggnadsarbetare i koordinering- och styrningsprocesser rörande aktiviteter, sekvens och timing. Detta var beslut som - enligt den traditionella projektledningslitteraturen - skall fattas i "planeringsprocesser". Detta skedde utan att flera av de negativa konsekvenser - som sådant beslutsfattande tillskrivits i litteraturen - drabbade byggprojektet.

Studien visar att det är möjligt att låta projekt utvecklas över tid. I det studerade projektet integrerades de fattade besluten i koordinerings- och styrningsprocesser. I ljuset av frekventa ändringar av såväl projektmål som projektbeskrivningar ifrågasätts lämpligheten i att i förväg och i helhet i detalj planera projektet I kombination med de starka beroenden som finns mellan de arbeten som utförs på en byggarbetsplats, i termer av såväl tid, rum som resurser, är sådana beslut på förhand dömda att vara ömtåliga.

Det vägskäl vid vilket projektorganisationen befinner sig utkristalliserar sig till två alternativ. Att antingen i förväg fatta detaljerade beslut ämnade att resultera i optimala projektförlopp, alternativt att sträva efter att säkerställa att nödvändiga förutsättningar finns på plats för ett effektivt utnyttjande av tilldelade resurser och tillvaratagande av de möjligheter som kan uppstå under projektet.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "The Planning Process at an Construction Site", Fredrik Christiansen, Chalmers (77 sidor och en svensk sammafattning).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare