Projekt 12111 Avslutat Utveckling av mätsystem för hand-arm vibrationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Inom byggbranschen finns ett stort antal handhållna vibrerande maskiner som används frekvent. Ett viktigt syfte med projektet var att åstadkomma förståelse kring vibrationsexponering (främst hand-arm vibrationer men även helkroppsvibrationer) samt att utveckla en lättförståelig och användarvänlig mätprodukt (hand-arm vibrationer).

Mätsystemet ger återkoppling till maskinoperatören om aktuell exponeringsnivå av skadliga vibrationer vilket ökar möjligheten för effektiva åtgärder som minskar vibrationsexponeringsnivån. I projektet utvärderades också produktens mätnoggrannhet och effekten av presentation av aktuell vibrationsexponering.

I projektet deltog Luleå Tekniska universitet(LTU) samt Umeå Universitet(UMU) tillsammans med PEAB. Test och utvärdering gjordes tillsammans med Peab på deras byggarbetsplatser med maskinoperatörerna - allt för att få en så realistisk bild som möjligt av mätutrustningen och där värdefull information fås av maskinoperatörerna.

Genom ökad förståelse för vilka maskiner, arbetsmoment, arbetstekniker som ger upphov till olika vibrationsexponeringar så kan ohälsotalen inom byggsektorn minska.

Genomförandet av projektet delades upp fem olika steg varav de tre första var en första etapp. Beroende på utfallet av etapp 1 tas beslut om de två sista stegen.

1 - Utvärdering av presentationsmetoder för vibrationsindikatorn för Hand-arm vibrationer (HAV);
2 - Utveckla prototyper för HAV-dosimeter och indikator;
3 - Utvärdera effekten av vald återgivning;
4 - Specificera och tillverka en nollserie av HAV-dosimetrar och vibrationsindikatorer;
5 - Test av produkter och system i verklig miljö

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av mätsystem för hand-arm vibrationer", Kjell-Åke Lifhjelm, Sveriges Byggindustrier.

Projektansvarig
  • PEAB Sverige AB
Projektledare