Projekt 14019 Avslutat Marknadsmodeller

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I sitt hållbarhetsarbete driver EU på frågan om cirkularitet, EU's väg framåt innehåller nya sätt att göra affärer med det man kallar marknadsmodeller. Projektets syfte har varit att analysera hur byggindustrin i olika delar världen använder sig av marknadsmodeller i sitt hållbarhetsarbete.

18 internationella byggbolag har studerats under juni, juli och augusti 2021 i syfte att kartlägga deras arbete med Cirkularitet/Circular Economy/CE. 13 olika länder har också studerats och länderna har plockats ut efter var bolagen haft sitt huvudkontor. Fokus har varit om det funnits en marknadsmodell eller strategi för hur den inhemska byggindustrin ska uppnå cirkularitet. Analysen är en ”statusbild” över läget 2020 och det som skett under Q1 2021 redovisas undantagsvis om det varit av väsentligt intresse för analysen.

Ingen färdigutvecklad cirkulär marknadsmodell för hur ett lands byggindustri ska uppnå
cirkularitet har hittats. Däremot finns en uppsjö av embryon för att kunna ta fram en marknadsmodell och CE-strategi för svensk byggindustri.

Vissa länder har specifikt fokus på sin inhemska byggindustri. De ser att lagar, finansiella
instrument, upphandlingar, Private Public Partnership (PPP), FoU, skatter och statsbidrag ska driva utvecklingen mot en nationell cirkulär ekonomi för byggindustrin. I vissa
länder kommer cirkulära produkter krävas av byggbolagen för att få inlämna offerter för
att bygga infrastruktur. Alla länder har en parallell organisation som driver samarbete mellan olika industrier för att åstadkomma en cirkulär ekonomi inom landet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare