Projekt 11780 Avslutat Stabilisering med joniska vätskor - en litteratur- och laboratoriestudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målsättningen med projektet var att inhämta kunskap om stabilisering med joniska vätskor och att sprida denna kunskap inom landet. Denna metod för modifiering och stabilisering av jord har inte använts i Sverige tidigare.

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie. Därefter utfördes en miljövarudeklaration av vätskorna. Traditionella geotekniska laboratorieundersökningar utfördes för att bestämma den modifierade jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ytstabilisering av vägytor med joniska vätskor", Pia Andersson och Daniel Isik, bägge Skanska (25 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare