Projekt 3195 Avslutat Funktionsentreprenad väg - geoteknik, restvärden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Under 1995 utgavs handboken Byggande och skötsel på funktionsentreprenad (Vägverket Division Väg & Trafik, publ 1995:49). Den är avsedd som ett hjälpmedel vid utformning av förfrågningsunderlag och kontrakt vid upphandling på funktionsentreprenad.

Geotekniska undersökningar
Uppföljningar av tidigare funktionsentreprenader visar att de geotekniska undersökningarna varit alltför knapphändiga för entreprenören. Vägforskningsgruppen inom Byggentreprenörerna tog därför initiativ till en utredning om krav på geotekniska utredningar vid funktionsentreprenader. Utredningen, som stötts av SBUF och BFR samt genomförts av Skanska Teknik i samverkan med Avdelningen för Geoteknik vid Tekniska Högskolan i Luleå , är tänkt som ett komplement till de kontraktsvillkor som redovisas i handboken. I en referensgrupp har även deltagit Vägverket, NCC Teknik och Siab.

I rapporten föreslås att den geotekniska redovisningen indelas i tre delar:
1. Uppmätta fakta om befintliga förhållanden (obligatorisk): digital terrängmodell, geoteknisk undersökning
2. Beställarens tolkning av fakta om befintliga förhållanden (behöver inte ingå)
3. Beställarens förslag till åtgärder och tekniska lösningar (behöver inte ingå).
Den geotekniska undersökningen indelas i
A. Massdisposition
B. Fastmarksgeoteknik
C. Lösjordsgeoteknik
D. Grundvatten.

Restvärdesbedömning
Enligt Vägverkets handbok skall kontraktssumman korrigeras vid avlämnandebesiktningen beroende på levererad kvalitet. Hur bonus och avdrag beräknas måste anges i förfrågningsunderlaget. Syftet med den aktuella studien har varit att visa hur bonus och avdrag kan beräknas utifrån mätvärden som noterats vid funktionsbesiktningar. Studien har finansierats av SBUF och BFR och genomförts av Avdelningen för Anläggningsproduktionsteknik, Tekniska Högskolan i Luleå. Utöver Siab har i projektgruppen deltagit Byggentreprenörerna, NCC, Peab, Skanska och Vägverket.

Det rekommenderas att mäta vägytans jämnhet i tvärled och längdled samt bärigheten. Genom en rätlinjig framskrivning av mätvärdena från underhållstiden kan man förutsäga när värdena kommer att sjunka till akutnivån. Beställarens angivna livslängd, räntefoten och kostnaden för motsvarande underhållsåtgärd gör det möjligt att beräkna bonus eller avdrag. Avdrag för sämre funktion än avtalad rekommenderas vid brister avseende stabilitet, uppflytning, friktion, vattensamlingar och återkommande frosthalka, liksom för underhållsåtgärder - utöver de i kontraktet överenskomna - för att hålla funktionerna över målnivån under entreprenadtiden.