Projekt 10096 Avslutat Återbruk av returdäck i mark- och anläggningstekniska tillämpningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Har undersökt möjligheterna att återbruka returdäck inom mark- och anläggningsbyggande, främst i form av gummiflis som lättfyllnadsmaterial. Samfinansiering med Svensk Däckåtervinning AB, Vägverket, Banverket, Ragn-Sells med flera.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Gummiklipp som konstruktionsmaterial i mark- och anläggningstekniska tillämpningar", Tommy Edeskär, LTU, (46 sid), teknisk rapport LTU 2004:05 "Technical and Environmental Properties of Tyre Shreds Focusing on Ground Engineering Applications", Tommy Edeskär, LTU, (88 sid samt bilagor), forskningsrapport LTU 2004:13 "Gummiklipp som skyddslager i en vägkonstruktion i ett fullskaleprojekt", Tommy Edeskär, LTU, samt två vetenskapliga artiklar.

Projektansvarig
  • NCC