Projekt 13413 Avslutat Installation av pålar i förorenad mark

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I entreprenader innebär installation av pålar genom förorenade massor en risk eftersom det medför att man kan bidra till och bli ansvarig för föroreningsspridning. Det kan vara svårt att värdera hur stor denna risk är eftersom både spridningsrisk och ansvarsfördelning är komplexa frågor där det finns stora kunskapsluckor hos såväl beställare och entreprenörer som hos tillsynsmyndighet. Som en följd av detta riskerar projekt att försenas på grund av krav på utredningar där, i vissa fall, den faktiska spridningsrisken är mycket liten. Vid exploateringen av förorenad mark, till exempel vid omställning av markanvändningen från industri till bostäder, eller vid utbyggnad av befintlig industriverksamhet, kan det bli aktuellt att behöva påla genom förorenad mark. Även om föroreningarna har bedömts utgöra en acceptabel risk för människors hälsa och miljö där de föreligger, kan val av byggnadstekniska metoder påverka och även eventuellt sprida föroreningarna. Exempel på sådana situationer:

1) Pålning ner genom förorening i samband med grundläggning inför planerat byggande
2) Spontning ner genom förorening i syfte att avgränsa och stabilisera inför schaktarbeten.

Projektgruppen har identifierat att det allmänna förhållningssättet inom branschen är att pålning och spontning genom permeabla jordlager inte bidrar till ökad spridning av förorening, då föroreningen kan röra sig i princip fritt genom jordlagren oavsett störning från pålningsverksamhet.

Syftet med detta projekt var att utreda kunskapsläget och fördjupa kunskaperna om risker i samband med pålning och spontning genom förorenad mark. Fokus har främst lagts på spridningsrisk och ansvarsfördelning mellan olika aktörer i en entreprenad (beställare, entreprenör, underentreprenör). Projektet har genomförts som en skrivbordsstudie med kartläggning av nationella och internationella studier och projekt med dokumenterade effekter. Projektet innefattar även en utredning av fördelningen av det juridiska ansvaret i samband med pålning och spontning i en entreprenad.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Installation av pålar och spont i förorenad mark - Spridningsrisk och ansvarsfördelning", Ellen Samuelsson, NCC.

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure
Projektledare