Projekt 11074 Avslutat Märkning av bostäder med avseende på dess innemiljöegenskaper

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH och Lunds Universitet inom forskningsprogrammet Byggnaden och innemiljön. Syftade till att utveckla en metod för märkning av nyproducerade bostäders inomhusmiljö. Metoden avses beakta byggprocessens alla faser och kunna anpassas till olika målgrupper.
Resultatet redovisas i licentiatuppsatsen "Kvalitetsmärkningens betydelse för upplevelsen av innemiljön i småhus" (109 s exkl bilagor), Maria Nordberg, LTH.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
  • Torbjörn Sohlberg