Projekt 10111 Avslutat Bättre kunskap om orsakssamband mellan byggnadsteknikoch ohälsa i sjuka hus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Teknisk och medicinsk expertis skulle, i byggnader med rapporterade innemiljöproblem, dokumentera byggnadernas tekniska tillstånd och brukarnas ohälsa. Syftet var att finna begränsade, klart definierade källor till ohälsa hos brukarna i ett antal sjuka hus. Samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Redovisningen utgörs av tre bidrag till internationella vetenskapliga konferenser samt en sammanfattande slutrapport Bättre kunskap om orsakssamband mellan byggnadsteknik och ohälsa i sjuka hus, Claes Engström (3 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare