Projekt 12872 Avslutat Rationell röjning inför schaktning genom stubbfräsning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Normalt röjer man bort stubbar före schaktning genom att dra upp dem med grävmaskiner som egentligen borde användas till att gräva. Den etablerade processen vid första spadtag vid byggande på trädbevuxen mark är: Avverkning - timmerbil - ryckning av stubbar med grävmaskin - stubbtransport till deponi - schaktning.
Om man istället fräser stubbarna blir huvudprocessen: Avverkning - flisbil - stubbfräs - schaktning. Normalt samverkar små underentreprenörer med skördare, flisbil och stubbfräs. Fräsning av stubbar gör att man slipper deponi och dessutom får bort stubbar i innerstäder utan att riskera att skada omgivande ledningar och asfalt. Detta är dock ingen vanlig metod ännu.

Projektets syfte var att ta fram en lista med saker att tänka på om man använder stubbfräsningsmetoden, för att i förlängningen bidra till en mer rationell produktionsprocess.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Rationell röjning inför schaktning genom stubbfräsning", Dan Engström och Pernilla Bergling, bägge NCC (15 sidor med bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare