Projekt 4015 Avslutat VS-materialadministration vid ombyggnad av flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Materialkostnaderna utgör en betydande andel av kostnader för stambyten i flerbostadshus och ROT-projekt överhuvudtaget. Det finns många problem i det materialadministrativa (MA) arbetet. Syftet har varit att utveckla förslag till rutiner och hjälpmedel så att MA-arbetet kan drivas rationellt i VS-ROT-projekt.

Med bidrag från SBUF har BPA VVS i samarbete med NBN Rör, EVR & Wahlings Installationsutveckling samt Avd. för Installationsteknik, KTH genomfört de två aktuella projektetapperna. Efter en första etapp där principfrågorna diskuterades och ett antal förslag till nya MA-rutiner togs fram, gjordes en fältstudie.

Två testobjekt som byggts om under 1993/94 har ingått:
- sju trevånings flerbostadshus från 1946 på Pepparvägen i Hökarängen, Stockholm
- ett femvåningshus från 1932 på Eriksbergsgatan i Stockholms innerstad.

Bägge objekten var generalentreprenader. På Pepparvägen var lägenheterna utrymda i fyra veckor per trapphus, medan innerstadsobjektet genomfördes med kvarboende. Förslag till nya MA-rutiner formulerades och diskuterades med entreprenör och grossist. Objektens rutiner och speciellt de föreslagna nya rutinerna har följts upp.

Erfarenheterna från testobjekten har lett till flera rekommendationer:
- Materialspecifikationer vid produktionsplaneringen bör redan från början struktureras efter satsförpackningar
- Antalet leverantörer bör minimeras för att vinna organisatoriska fördelar och låga totalkostnader
- Samlingsfakturor bör införas för att minska kostnaderna för fakturahantering, men betalningsvillkor och detaljuppföljning av leveranser bör först diskuteras med leverantörerna
- Entreprenör och grossist bör diskutera leveransform redan innan upphandlingen är klar
- Containerleverans invid trappuppgång kan vara alternativ till uppbärning, när man inte kan korttidslagra i lägenheter.