Projekt 12774 Avslutat Prioriterade varugrupper för giftfritt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att kunna avgränsa arbetet med miljöbedömning av bygg- och anläggningsprodukter samt möjliggöra en prioritering av vilka varutyper som ska bedömas i bygg- och anläggningsprojekt.

Trots förekomsten av flera olika verktyg för giftfritt byggande, saknas idag en enhetlig och vedertagen arbetsmetodik för effektiv målstyrning, uppföljning och dokumentation av farliga ämnen. Projektet har som målsättning att lösa två viktiga aspekter som behöver standardiseras för att möjliggöra en effektiv arbetsmetodik:

1) En enhetlig kategorisering av varugrupper inom området bygg- och anläggningsmaterial för att underlätta kommunikationen av produktrelaterad miljöinformation mellan sektorns olika aktörer och verktyg. Idag finns olika katalogstrukturer som används av olika aktörer och som endast täcker in delar av hela utbudet.

2) En struktur som möjliggör en prioritering av vilka varugrupper som ska bedömas med avseende på dess innehåll av farliga ämnen, relaterad till hälso- och miljörisker samt projektens ambitionsnivåer. Att bedöma alla förekommande varor innebär i dagsläget ofta en oskäligt stor arbetsinsats i det enskilda projektet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Prioriterade varugrupper för giftfritt byggande", Per Löfgren och Peter Sandö, bägge IVL Svenska Miljöinstitutet (tolv sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare