Projekt 9018 Avslutat Teknisk och ekonomisk värdering av asfaltmassor med returasfalt -etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har gjort en samlad teknisk och ekonomisk bedömning av returasfalt som komponent i asfaltmassor. Provningsmetodik och receptregister har utformats och omsatts i fullskalig provning i fält. Ger underlag för beslut i valsituationer samt belyser de tekniska och ekonomiska effekterna av kretsloppsanpassad hantering av asfaltbeläggningar.

Rapporten heter Teknisk och ekonomisk utvärdering av asfaltmassor med returasfalt, Nils Ulmgren och Robert Lundström, NCC Roads Sverige, 2004-05, 16 sid jämte bilagor. En av slutsatserna i rapporten är att det finns stora kunskapsbrister vad gäller olika återvinningsbeläggningars tekniska livslängd.

Projektansvarig
  • NCC Anläggning
Projektledare