Projekt 7023 Avslutat Administration och regler vid upphandling av drift- och underhållsentreprenader för vägar

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Konkurrensutsättning och dess samhälleliga konsekvenser - fallet drift och skötsel av vägar", Anna Nylén, KTH (137 sidor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Björn Wootz