Projekt 12890 Avslutat Spärrskikt mot golvemissioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Målsättningen med projektet är att objektivt utvärdera olika golvsaneringsmetoders effekt. Försöken har genomförs i en förskola i Umeå där det konstaterats emissionsskador i golv på grund av nedbrytning av lim.
Försöken har utförts i fält i syfte att resultaten skall efterlikna den typ av bedömning som skulle gjorts vid en eventuell skadeutredning. Vid en uppföljning av åtgärd i ett verkligt objekt skulle mätningar sannolikt utförts för att konstatera vilka halter av nedbrytningsprodukter som kan påvisas passera spärrskiktet och ansamlas under den nya golvbeläggningen. Försöken som utförts syftar till att visa tendenser på åtgärdseffekt. Då mätmetoden saknar riktvärden, har utförts under fältförutsättningar och har bestått av enstaka mätningar utgör resultaten inget statistiskt eller vetenskapligt fastställ underlag, utan måste betraktas indikerande som en "förstudie" till mer kontrollerade och ingående tester.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Spärrskikt mot golvemissioner", Jörgen Grantén och Robert Vestman, bägge FuktCom (30 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Byggcompagniet Malmö AB
Projektledare