Projekt 12092 Avslutat Försök med biobränsle vid uppvärmning av stenmaterial vid asfalttillverkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I dagens samhälle diskuteras en rad åtgärder för att minimera de pågående klimatförändringarna. Inom asfaltbranschen så tillverkar vi idag cirka 7 miljoner ton i Sverige där varje ton förbrukar 5-7 liter eldningsolja för att värma upp stenmaterialet. Detta medför att en hel del CO2 och NOx släpps ut i närmiljön vid asfaltverken. Asfaltbranschen behöver därför utreda alternativa källor för uppvärmning av stenmaterial.

Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att använda klimatneutralt biooljebränsle och utreda vilka merkostnader som bytet är förknippat med ur produktionssynpunkt. Syftet var också att undersöka om de tekniska egenskaperna på asfaltbeläggningarna bibehålls även efter ett bytet, då främst vidhäftningsegenskaperna mellan det uppvärmda stenmaterialet och bituminet.

Detta projekt syftade till att undersöka möjligheten att använda klimatneutralt biooljebränsle, och att utreda vilka merkostnader som bytet är förknippat med ur produktionssynpunkt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Användning av alternativa bränslen vid tillverkning av asfalt", Patryk Gorski och Kenneth Olsson, bägge Skanska (29 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare