Projekt 14401 Pågående Digitalisering av ledningsanvisning

Projekttid

Sammanfattning

Skadade ledningar är ett globalt problem som minskar samhällets tillgång till el, värme, kyla, vatten, avlopp, gas samt kommunikation. El- och gasledningar som grävs av är också ytterst farliga för personal på plats. Idag hanteras risken för skadade ledningar genom s.k. ledningsanvisning, vilket innebär att fysiskt rita ut streckningen på marken (s.k. utsättning).Processen är en kostsam, långsam och otillfredsställande metod för att skydda mot olyckor. RS-gruppen beskriver situationen enligt följande: ” Trots ledningsutsättning är det inte ovanligt med tillbud och olyckor på grund av felutmärkta eller ej utmärkta kablar.

Under de senaste fem åren har NCC och Peab Anläggning registrerat många allvarliga händelser där kablar har varit outmärkta/felutmärkta” Även för ledningsägare är problemet stort. De direkta kostnaderna uppgår enligt branschsatsningen Grävallvar till 400 MSEK i Sverige varje år. Indirekta kostnader är enligt en fallstudie från Makana 20183 hela 29 gånger högre.Idag tar processen normalt mellan fem och tio dagar från förfrågan. Det är tid drift- och entreprenadbolag ofta inte har.

Resultatet blir att byggprojekt försenas eller att de påbörjas utan ledningsanvisning, med risk för skador. De långa ledtiderna innebär en extra utmaning för vägdriftbolag, vilka ofta utför uppkomna arbeten längs långa vägsträckor, ofta invid ledningar. Dagens process för ledningsanvisningar är inte lämpad för dessa stora ytor eller snäva tidsramar.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare