Projekt 11493 Avslutat Berggrundens beteende under vattenkraftsdammar, konsekvens på damm och ridåinjektering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU inom ramen för industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Syftet med projektet var att tydliggöra berggrundens respons på dammens och vattenreservoarens tillkomst och variationer, dess samverkan med dammkonstruktionen och de förekommande lasternas/ deformationernas inverkan på nedbrytningsprocessen av damm och ridåinjektering. Samfinansiering med Vinnova och Elforsk.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Rock Mass Behaviour under Hydropower Embankment Dams: Results from Numerical Analyses", Alexander Bondarchuk, Luleå Tekniska Universitet (85 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare