Projekt 13809 Avslutat Injustering av vätskeburna installationer, viktigt kunskapsöverföring

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Injusteringen utförs i ett projekts slutskede där tidplanen ofta är hårt pressad beroende av
många olika orsaker under produktionen. I denna rapport belyser vi hur hela byggprocessen kan ta injusteringen i beaktande för att injusteringsentreprenören ska erhålla erforderlig tid och förutsättningar för sitt arbete.
- Injustering behöver lyftas tidigare i processen och få en fastställd tidsåtgång i tidplanen, förekommer förskjutningar i tidplanen skall också injusteringen flyttas fram.
- Projekteringen och injusteringen behöver komma närmre varandra. Bra med samarbete mellan projektör, entreprenör och injusterare.
- Flera steg är initialt fördyrande men ger ett bättre slutresultat och mindre risk för
kostnader i sena skeden eller efter inflyttning.
- Injustering är en ”färskvara” och bör kontrolleras efter viss drifttid och efter små
eller större ombyggnader.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare