Projekt 11889 Avslutat Koncept för fabrikslinor i industriellt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Byggbranschen går i allt högre grad mot industrialisering där material, halvfabrikat och element sammanfogas i en fabriksliknande miljö och endast monteras på plats.
Syftet med detta projekt var att tillhandahålla beslutsunderlag (i form av principer och metoder, som exemplifieras av goda scenarier) för utveckling av industriella tillverkningsprocesser inom byggsektorn. Projektet sammanfattar state-of-the-art inom den fasta industrins processer och tillverkningslinor, industriellt byggande och småhusindustrins tillverkningslinor. Genom värdeflödesanalyser av befintliga linor dras slutsatser om flöden och flaskhalsar. Slutsatser dras om möjliga produktionskoncept utifrån de tre beslutspunkterna produktionsvolym, produktionsegenskaper och produktionsstorlek.

Samarbete med IVF och Randek Bautech. Samfinansiering med Byggkostnadsforum.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Koncept för fabrikslinor i industriellt byggande", Christina Claeson-Jonsson, NCC (27 sidor). Projektet har även presenterats vid ett seminarium för SBUF:s medlemmar.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare