Projekt 11594 Avslutat Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Projektet avsåg att studera hur platschefer i svenska byggprojekt kan effektivisera sitt arbete. Projekt genomfördes i tre deletapper. I den första etappen gjordes intervjuer med ett antal platschefer och deras medarbetare inom pågående byggprojekt i syfte att få en bild av vilka behov och möjligheter och svårigheter en platschef kan uppleva i sitt arbete. Den andra etappen innefattade ett arbete med coaching riktat mot platschefer. Den tredje etappen innefattade en utvärdering av lärdomarna från coaching-aktiviteterna. Samfinansiering med Formas-BIC och Centrum för Management i Byggsektorn.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching", Alexander Styhre och Per-Erik Josephson, Chalmers (59 sidor).

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare