Projekt 12663 Avslutat Fokus I - BIM med BSAB

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ett omarbetat och ytterligare förbättrat BSAB kan verkligen kvalitetssäkra informationshanteringen i både bygg- och förvaltningsprocessen. Åtminstone är det projektgruppens och referensgruppernas bestämda uppfattning efter att utvecklingsprojekt Fokus I är avslutat. BIM kan bli något helt annat i Sverige om vi anammar tanken om en branschgemensam standard.

Byggindustrin behöver mogna och bli lika professionella i hantering av information som andra industrier sedan länge har varit. Vi måste börja tala samma språk och benämna saker på samma sätt. Resultaten från projekt Fokus I visar att tillämpandet av följande tre faktorer kommer att kunna leda till väsentligt inskade kostnader på grund av tolkningsfel och missförstånd:
- det nya BSAB som struktur för att klassificera information
- BSAB-kodade recept som beskriver det vi ska bygga och förvalta och hur delarna i ett byggnadsverk hänger ihop
- BSAB-egenskaper som hör till varje BSAB-kod

Om industrin, i kombination med ovanstående, dessutom anammar tanken på att använda system av typen PLM för att hantera, dela och lagra information så blir potentialen ännu större.
Beställarna måste stärkas för att bli tuffare och tydligare i sina krav redan i tidiga skeden och branschen måste börja tänka mera långsiktigt.

Resultaten av Fokus I visar tydligt på värdet av att se bygg och förvaltning som en sammanhållen process med en sammanhållen informationskedja. Vi måste börja arbeta mot det gemensamma målet att slutligen uppnå en så låg drift- och underhållskostnad som möjligt för det vi bygger i samhället.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fokus I - BIM med BSAB" (78 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare