Projekt 13132 Avslutat Ålderssamband för asfaltbeläggningar med PMB

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Undersökningar har tidigare gjorts, av Trafikverket, kring beräkningsformler som tar höjd för mekaniska egenskapers förändring över tid när det gäller asfaltsbeläggningars förändring.

För att undersöka om sambanden även gäller för polymermodifierade bitumen gjorde projektet en analys av laboratorietillverkade prover av ABb 16 med tre olika bitumenprodukter från Nynas: 70/100, Nypol 67 och Nypol 73. Resultatet från denna studie visar att tidskoefficienterna för krypresistens och styvhetmodul i modellerna skiljer sig från de som anges i Trafikverkets kravdokument.

Asfaltbeläggningar förändras över tid på grund av att klimatisk påverkan och oxidation inverkar på bindemedlets fysikaliska och kemiska egenskaper. De blir normalt hårdare och sprödare med tiden viket leder till ett högre motstånd mot deformation och en ökad styvhet men också till en högre risk för sprickbildning.

För att skapa ett bredare underlag för bedömning av åldringens inverkan på asfaltbeläggningars mekaniska egenskaper rekommenderas försök med fler polymerbitumen. Det är också önskvärt att följa upp nyutlagda beläggningar med tätare initiala mätningar.

Sambanden och beräkningsformlerna i denna rapport har tagits fram av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och är baserade på undersökningar av konventionella massabeläggningar med penetrationsbitumen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Validering av ålderssamband för asfaltbeläggningar", Andreas Waldemarson, Olle Ericsson och Abubeker Ahmed, samtliga VTI (34 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare