Projekt 13418 Avslutat VVS Företag som huvudentreprenör i stambytesentreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Installatörsföretagen har utrett anledningen till det svaga intresset hos medlemmarna (VVS-företagen och EIO Elektriska installatörsorganisationen) att åta sig huvudentreprenörskapet för installationstäta projekt.

Syftet med denna förstudie var att kartlägga marknadens intresse för VVS-företag som huvudentreprenörer och att identifiera vilka hinder som finns för installationsföretag att vara samordnande entreprenör. I förstudien har vi samlat in information via "rundabords-samtal", enkäter och ett mindre antal djupintervjuer. Denna rapport redogör för de problemområden och utmaningar som i dag finns gällande rollen som huvudentreprenör och en slutsats och rekommendation till fortsatt arbete.

Resultatet av förstudien visar på ett stort intresse hos installatörerna vad gäller att ta rollen som huvudentreprenör. En av de största anledningarna är möjligheten till att ha kontroll på processen vilket skulle gagna alla parter i ett projekt. Svaren visar också att det behövs en viss hjälp för att få till stånd en förändring utifrån nuläget. Rundabordssamtalet och intervjuerna visar med tydlighet att en "verktygslåda" som stöttar rollen som huvudentreprenör skulle vara till stor hjälp. Det har visat sig att de hinder som är identifierade främst har att göra med kompetensbrist avseende avtal, juridik och projektledning. Till detta kan man även lägga tidsbrist som skulle få en begränsad påverkan ifall den allmänna kompetensen avseende huvudentreprenörskap höjdes. Ett annat hinder är att en del av VVS-företagen upplever en risk till försämrade relationer med sina beställare. En av lösningarna att utveckla i nästa skede skulle kunna vara att driva en informations- och marknadsföringskampanj där avsändaren är Installatörsföretagen och SABO. På det sättet minskas risken att försämra relationerna då rollen som "bad guy" flyttas till de centrala organisationerna.

Våra rekommendationer för nästa steg är:
- Ta fram en verktygslåda modell 1.0
- Genomför ett antal pilotprojekt i samarbete med några utvalda VVS-företag där syftet är att utvärdera hur väl verktygslådan stödjer behovet.
- Ta fram och genomför en anpassad pilotutbildning för Projektledare hosinstallatörsföretagen.
- Utvärdera vilka konkreta åtgärder som behövs för att höja kompetensen hos beställare avseende utformning av upphandlingar som möjliggör för VVS-företag att kunna lämnaanbud.
- Undersök hur en gemensam kampanj mellan Installatörsföretagen och SABO avseende fördelarna med att en Installatör är huvudentreprenör skulle kunna utformas.
- Ta fram en Produktionsledarutbildning som ger övergripande kunskap att driva projekt som innehåller hantverkare från flera olika yrkeskategorier.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förstudie av VVS-företag som huvudentreprenör", Mikael Kruse (15 sidor).

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare