Projekt 6030 Avslutat Miljöledning enligt ISO 14001 för byggsektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Under hösten 1996 antogs SS-EN ISO 14001 som svensk standard för miljöledningssystem. Liksom i fallet med kvalitetssäkring enligt ISO 9000 har det funnits behov av en vägledning som underlättar för företagen i byggsektorn att förstå och använda standarden. En förstudie inom FoU-Väst har tidigare redovisats i SBUF informerar 96:30. Syftet har varit att vägleda företag inom byggsektorn när de planerar att införa miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001.

Arbetet med vägledningen har finansierats av SBUF och BFR. Det har genomförts av en arbetsgrupp utsedd av FoU-Väst med deltagare från Ekoteknik AB, F O Peterson & Söner Byggnads AB, SBS Entreprenad AB, Selmer Bygg Göteborg AB och Byggmästareföreningen Väst. Vägledningen har granskats av Byggindustrins intressegrupp för kretsloppsfrågor samt av Byggsektorns Kretsloppsråd. FoU-Väst har utgjort referensgrupp.

Vägledningen är uppdelad i sju steg. Varje steg är uppbyggt av
- hänvisning till relevanta avsnitt i ISO 14001
- Gör så här
- tipsrutor
- exempelrutor
- Resultat

Den arbetsmodell som beskrivs betonar vikten av det förberedande arbetet, utöver själva innehållet i standarden. Företagsledningen förutsätts samla argument och se över de strategiska motiven till att införa ett system, dokumentera verksamheten och genomföra en miljöutredning.

Vägledningen uttolkar inte varje ord i standarden och gör inte heller anspråk på att vara ett komplett hjälpmedel för certifiering. Den är avsedd att läsas parallellt med standardens text.