Projekt 13974 Avslutat Lågt placerade tilluftsdon – verifikation av en teknisk lösning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För att utreda metoden med lågt sittande tilluftsdon vidare utfördes i detta projekt ett antal försök på RISE brandlaboratorium i Borås. Försöken utfördes med olika brandbelastning och ventilationslösningar i ett rum med storleken 4 x 5 x 2,4 m. Ventilationssystemets utformning varierades avseende tilluftsdonets placering och tryckfallet samt flödet över både till- och frånluftsdon. De olika brandscenarier som användes kan grovt delas in i tre olika kategorier;
Kriminalvårdsbränder, bränder med större mängder brännbart material och bränder med tillväxthastigheter svarande mot de tillväxthastigheter som beskrivs i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD).
Resultaten visar att branden kan ge upphov till relativt höga tryck i brandrummet och att branden begränsas av den begränsade syretillgången i brandrummet om inte tryckavlastning sker. Vid kortvarig tryckavlastning/öppning till brandrummet ökar brandeffekten efter detta kortvarigt men sjunker igen när syret åter begränsas. Resultaten visar även att tilluftsdonets placering samt tryckfall och flöde har stor betydelse för spridningen av luft och brandgaser via tilluftssystemet. I rapporten redovisas tryck, temperatur, sotspridning, syrenivåer och brandgasmätningar (CO och CO2) i rummet
samt i kanalsystemen från de utförda försöken.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare