Projekt 12648 Avslutat Besiktningsdata och avvikelser - outnyttjade resurser i ett ständigt förbättringsarbete

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Luleå tekniska universitet. Byggföretag måste utveckla processer för erfarenhetsåterföring och kunskapsutbyte för att förbättra sina resultat över tid. Industriellt bostadsbyggande medför ett mer produkt- och processinriktade angreppssätt innefattande olika produktionsstrategier för att bekämpa problem som är typiska för projektbaserade organisationer. Däremot har få studier undersökt hur byggföretagen faktiskt samlar in erfarenhet från olika kanaler som till exempel byggmöten, besiktningar och avvikelser och använder dessa i sitt förbättringsarbete.

Två övergripande forskningsfrågor ställdes: Hur påverkar valet av produktionsstrategi insamlingen av återförd erfarenhet, och hur påverkar valet av produktionsstrategi användningen av erfarenhetsåterföring inom husbyggande?

Grundat på en kvalitativ forskningsdesign utfördes fyra studier: En enkätundersökning 2010 om inspektionsdata och erfarenhetsåterföring inom stora och medelstora platsbyggande och fabrikstillverkande husbyggnadsföretag, och tre fallstudier mellan 2011 och 2015 om insamling och användning av erfarenhetsåterföring i bostadsbyggande organisationer med olika produktionsstrategier. De organisationer som undersöktes var en traditionell husbyggare samt två industriella husbyggare med olika utvecklade och standardiserade plattformar och byggsystem.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Experience Feedback in Industrialised House-building", Robert Lundkvist, LTU (65 sidor, 4 vetenskapliga artiklar, en bilaga och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare