Projekt 12797 Avslutat Jordarmerad slänt i stället för brovinge

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I samband med broprojektering i ett antal olika totalentreprenader, exempelvis RV50 Mjölby- Motala, har förslaget uppkommit att ersätta traditionella brovingar av betong med jordarmerad slänt i kombination med någon form av ytskikt. Genom att använda samma typ av fyllnadsmaterial bakom betongvingen/bron och i den jordarmerade slänten/vägkroppen, bedömdes att det kunde finnas en potential att en jordarmerad slänt blir billigare att utföra än en traditionell betongkonstruktion.

Projektets syfte har varit att undersöka hur en jordarmerad vingmurskonstruktion/ stödmur kan ersätta en traditionell betongvinge för att erhålla ett snabbare samt ekonomiskt- och produktionsmässigt bättre uppförande av broar med likvärdig funktion. Arbetet har utförts genom att studera hur armerad jord intill brolandfästet skall dimensioneras enligt Trafikverkets normer idag, samt vilka eventuella konfliker det finns gällande dimensionering mellan TK Geo och TRVK Bro.
En redan uppförd bro har använts som referens för jämförelsen. Vidare har en uppskattning av ekonomiskt utfall för den alternativa lösningen med jordarmerad vinge/stödmur relativt den traditionella vingen av platsgjuten betong genomförts. En referensgrupp har bidragit med råd och angelägna frågeställningar samt underlag. Därutöver har platschef och kalkylator på NCC hjälpt till med underlag och bedömning av kostnader.

Jordarmerad vinge/stödmur istället för en platsgjuten betongvinge kan vara ett lönsamt alternativ om förutsättningarna är de rätta. För referensbron konstaterades en möjlig minskning av kostnaderna på upp till 20 %. Vid utvärderingen konstaterades att fasad och jordarmeringsmaterialet stod för cirka 45-50 % av kostnaden för vingen. Förutsättningarna på olika byggen är dock väldigt olika för de resterande kostnaderna vilket måste studeras från fall till fall. Förutsättningarna kan skilja till exempel beträffande:
- tillgång till jordmassor (naturliga, krossade i linjen eller köpta massor)
- projektets storlek (antal broar/volymer, storlek på tillgängliga maskiner etc.)
- gestaltningsprogrammet och relationen till beställaren (till exempel tillit till tekniken, granskning etcetera) i projektet.
Jordarmerad stödmur bedöms kunna ersätta en platsgjuten betongvinge under förutsättning att de geotekniska förutsättningarna i broläget är lämpliga. Ur beständighetssynpunkt, till exempel väderexponering eller sabotage, måste en geosyntet av plast skyddas med någon sorts fasadmaterial eller jordtäckning. Materialmässigt ska upp till 100 års livslängd inte vara något problem att uppfylla för en armeringsprodukt som uppfyller SS-EN.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Jordarmerad mur i stället för traditionell brovinge", Anders Bergström, Tobias Larsson och Robert Lanzky, samtliga NCC (13 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare