Projekt 11099 Avslutat Spricktektonikens betydelse för ballastproduktion ? Analys och metodutveckling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers, där man studerat geologins betydelse för produktionsresultatet i en täkt. En tidigare utvecklad metodik för utvärdering av grundförutsättningarna för en bergtäkt, baserad på en bestämning av blockstorleksfördelningen in situ, kombinerades med analyser av bergartens känslighet för sprängning. Samfinansiering med SGU.

Redovisas i doktorsavhandlingen "The Geological Conditions for Aggregate production, with special focus on blasting and fines production", Mathias Jern, Chalmers Tekniska Högskola, samt en svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare