Projekt 2079 Avslutat Simulering av byggproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

SBUF informerar 96:29


Simulering avser här att man med hjälp av en modell, oftast datorstödd, beskriver ett systems funktion och utveckling över tiden. Produktionssimulering har blivit vanligt inom tillverkningsindustrin för att i förväg kunna prova olika lösningar, t.ex. för ett nytt transportband i en monteringsverkstad, i en modell. Även om bygg- och anläggningsprojekt är unika, består de till stor del av produktionsmoment som är lika, som upprepas, utsätts för störningar, och som därför också är värda att simulera. Syftet har varit dels att visa hur simulering kan användas som ett planeringshjälpmedel i byggproduktion och dels att undersöka hur ett simuleringsverktyg bör utformas för att passa för byggproduktion.


SBUF har lämnat stöd till detta forskningsprojekt, som genomförts i samverkan mellan Byggandets systemteknik vid CTH, NCC AB, F O Peterson & Söner Byggnads AB, Platzer Bygg Göteborg AB och Byggmästareföreningen Väst. FoU-Väst har utgjort referensgrupp.


En prototyp till ett simuleringsverktyg, TOWERS, har utvecklats i projektet. Resurser och aktiviteter struktureras med hjälp av aktivitetscykler i ett grafiskt användargränssnitt (se figuren).


Produktionssystemet byggs upp på skärmen med hjälp av symboler, ikoner, bilder och videosekvenser. Aktiviteter vid vägbyggande kan t.ex. samlas i en vägbyggnadsmall. Maskindata kan importeras från Byggentreprenörernas MCD (se SBUF informerar 94:47). När simuleringen är slutförd kan resultaten sammanställas och exporteras till kalkylprogram och andra standardprogram.


Vad gäller byggproduktion är det utvecklingstiden som är kritisk för simuleringsmodellen. Det betyder höga krav på mjukvaruverktygens och modellbyggarens förmåga att modellera väl. Faktorer som byggprocessens organisation, planeringsarbetets upplägg, förändringsbenägenhet och brist på kännedom om möjligheterna begränsar i dag användningen av simulering av byggproduktion. Förutsättningarna för simuleringsstöd är ofta bättre inom anläggningsprojekt än vid husbyggande.