Projekt 13293 Avslutat Inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader - en systemorienterad kunskapssyntes

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målsättningen med denna kunskapssyntes var att sammanställa en state-of-the-art kunskapsöversikt kring frågor rörande inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader i Sverige, och att - baserat på detta - identifiera befintliga utmaningar, kunskaps-, forsknings- och samverkansbehov, inte minst mot bakgrund av kravet att all nybyggnation inom en snar framtid ska uppnå nära-noll-energiprestanda. Detta är minst lika angeläget mot bakgrund av att många kontorsbyggnader kommer behöva renoveras under de kommande åren.

Kunskapssammanställningen inriktades i en första ansats på frågor rörande effektiv byggnadsdrift, brukarrelevanta frågor, effektiv belysning och hållbar renovering. Arbetet avses i nästa steg utvidgas till att omfatta andra typer av byggnader och andra frågeställningar av betydelse för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift. En viktig målsättning i sammanhanget var att skapa en bättre systemförståelse kring byggnadsprestanda i livscykelperspektiv, samt i förhållande till kund-/aktörsnytta, kundnöjdhet och produktivitet.

Studien påvisade stor enighet bland branschaktörerna (akademi, näringsliv, branschorganisationer och offentliga aktörer) i uppfattningen att det inom byggsektorns alla led råder ett betydande kunskapsbehov kring driftrelaterade frågor. Särskilt bristfällig anses vara förståelsen kring kopplingarna mellan brukarrelaterade, tekniska, energi- och miljörelaterade, ekonomiska och andra parametrars påverkan på byggnaders systemprestanda i livscykelperspektiv. Behovet av ett välstrukturerat och sektorsövergripande kunskapslyft betonades, inte minst mot bakgrund av ökande kvalitets- och prestandakrav i byggsektorn. Behovet att effektivare anpassa byggnadsdriften till specifika brukarbehov framhävdes särskilt, såsom behovet av en betydligt djupare förståelse kring kopplingarna mellan byggnadsprestanda, brukarnöjdhet och produktivitet. Implementeringen av EPBD-direktivet och kraven på nära-noll energiprestanda i den byggda miljön kommer inte kunna ske med framgång utan tillgång till erforderlig kompetens på alla nivåer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader - en kunskapssyntes", Ivo Martinac, KTH, et al. (128 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
Projektledare