Projekt 11168 Avslutat Packning och packningskontroll av blandkornig och finkornig jord

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att verifiera och komplettera resultat från tidigare studier och insamla ytterligare mätdata för att kunna föreslå metoder för en förbättring av packning och packningskontroll av blandkorniga och finkorniga jordar. Har omfattat fält- och laboratorieförsök. Samfinansiering med SGF, Vägverket, Vattenfall, Luftfartsverket och Banverket.

Redovisningen utgörs av PM I från Svenska Geotekniska Föreningen, "Packning och packningskontroll av blandkornig och finkornig jord", Linköping 2004 (29 sid).

Rapporten indikerar att bestämningar av luftporhalten utgör en acceptabel metod för resultatkontroll vid jordpackningsarbeten. Genom att instampningsprov inte erfordras erhålls ett enklare och billigare provningsförfarande. Geotekniska Föreningen håller ett seminarium vintern 2005 då bl a praktiska erfarenheter från tillämpningen av den nya metoden redovisas.

Projektansvarig
  • Skanska Anläggning AB
Projektledare