Projekt 189 Avslutat Byggproduktivitet i Sverige och Norge

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Det hävdas ofta att svag produktivitetsutveckling ligger bakom höjda byggkostnader och låg lönsamhet i byggbranschen. Emellertid är det ovanligt med studier av den faktiska utvecklingen.

Syftet har varit att identifiera faktorer som påverkar produktivitet och lönsamhet hos entreprenörer i Norge och Sverige. Projektet har genomförts av ECON Bygganalyser i Oslo med stöd från SBUF, NTNF, BFR och Boverket. Analysen omfattar åren 1979-90 och data från alla norska och svenska entreprenadföretag med minst 50 anställda.

Produktiviteten har mätts som kvoten mellan företagens förädlingsvärden och insatsfaktorer som arbetskraft och realkapital (= försäkringsvärde) i företagen. Analysen ger inte grund för att påstå att byggentreprenörernas lönsamhet har varit olika i de två länderna. Både i Norge och Sverige har entreprenörerna haft svårt att visa lönsamhet i högkonjunktur. Större företag har knappast visat högre lönsamhet än de som är mindre, och i bägge länderna har det funnits tendenser till att hålla kvar överflödig kapacitet för länge när marknadsefterfrågan sjunker. Spridningen i effektivitet mellan lågeffektiva och högeffektiva entreprenörer har varit mindre i Sverige än i Norge. Bland de norska entreprenörerna konstaterades att hög underentreprenörandel ofta förekom tillsammans med lägre effektivitet. Svenska entreprenörer med hög andel anläggningsarbeten tenderade att ha högre effektivitet än andra entreprenörer. Undersökningen tyder också på att entreprenörer med förhållandevis hög andel tjänstemän har högre produktivitet i konjunkturuppgångar.