Projekt 8009 Avslutat Handböcker i mätnings- och kartfrågor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Inom mätningstekniken har en snabb utveckling skett som i hög grad påverkat branschens arbetssätt. De traditionella gränserna mellan statliga, kommunala och byggsektorns mätningar har suddats ut och samverkan sker i förnyade former. Datoriseringen har förändrat projekteringsrutiner och den ökade användningen av databaser har medfört krav på kvalitetsmärkning av lägesbunden information. Kvalitetsfrågor vid mätning har uppmärksammats avseende produktion och redovisning. Upphandling av mätnings- och kartläggningsarbeten har saknat enhetliga regler och utformning, vilket många gånger inneburit problem vid anbudsgivning och senare utvärdering. Denna utveckling och krav på mer kunskap inom området har medfört ett behov av att ta fram ändamålsenliga dokument i mät- och kartfrågor.

Syftet har varit att ta fram handböcker i mätnings- och kartfrågor för bygg och anläggning, HMK - BA, som kan ge branschen teknisk information och råd för genomförande av mätningsprojekt samt stöd vid upphandling av mät- och kartläggningsarbeten.

Projektet har genomförts av NCC AB i samarbete med Geodesigruppen AB, KTH-Byggd Miljö, Telia AB, Banverket och Vägverket. Finansiellt stöd har lämnats av SBUF, Formas och Jönköpings kommun.

Handböckerna har utarbetats utgående från de senaste utgåvorna av byggbranschens grundläggande dokument i form av lagar, normer, anvisningar, upphandlingsregler, mängd- och ersättningsregler med mera. Hänsyn har även tagits till utvecklingen avseende GPS-teknik, terrängmodellsanvändning, maskinstyrning, digitala byggdokument och mätningsteknikens förändringar i byggandet.

Handböckerna har utformats så att de kan tjäna som underlag vid upprättande av specifika föreskrifter för myndigheter och företag, men även för att kunna användas som undervisningsmaterial inom ämnesområdet. Det senare innebär att handböckerna i vissa fall innehåller mer textmassa och figurer än vad som är vanligt i ett tekniskt dokument. Handböckerna kan även ses som ett komplement till Lantmäteriverkets handböcker till Mätningskungörelsen, till vilka dessa handböckers utformning är samordnad.

Handböckerna är fyra till antalet,
BA1 - Byggprocessen,
BA2 - Planering,
BA3 - Projektering samt
BA4 - Byggande,

varav den första beskriver byggprocessen med avseende på mät- och kartfrågor och de övriga behandlar planering och genomförande av de mätningar som förekommer i byggprocessens olika skeden.

Den senast utkomna handboken, BA4 - Byggande, ger en detaljerad beskrivning av mätning och kontroll i byggskedet som en grund för att bedöma de tekniska insatser som är nödvändiga. Bland annat beskrivs arbetsberedning, relationen mellan utsättnings- och byggplatstoleranser samt utsättningsmetoder och genomförande av olika typer av byggobjekt. Inmätning för reglering av mängder tas upp, liksom förfarande vid mätning av sättning och rörelser. Avslutningsvis behandlas kvalitetssäkring i samband med produktion.

Avsikten är att i ett senare skede även ge ut en femte handbok som tar upp mät- och karttekniska frågor i samband med underhåll och förvaltning.

Handböckerna i denna serie har ingen formell status, men genom att de i många fall beskriver tekniska genomföranden och ger uppdaterade krav för mätningar där regler eller kravspecifikationer saknas kan hänvisning ske till handböckerna. Denna hänvisning görs då förslagsvis till aktuellt kapitel, avsnitt eller tabell. Som alternativ kan regler eller krav hämtas från handböckerna och föras in i en förfrågans tekniska del.