Projekt 12323 Avslutat Laster under byggskedet - Informationsskrift om SS-EN 1991-1-6 riktad till byggentreprenörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

De europeiska beräkningsstandarderna, Eurokoderna, utgör tillsammans med myndigheternas (Boverket, Trafikverket med flera) tillhörande nationella val ett system som snart fullt ut kommer att ersätta våra nuvarande konstruktionsregler. Vägverket och Banverket (och deras efterföljare Trafikverket) har redan börjat styra över till Eurokoderna. För Boverkets ansvarsområde kan byggherrarna fortfarande välja system men enligt dagens planering kommer våra nuvarande nationella konstruktionsregler (BKR etcetera) att avvecklas och helt ersättas av Eurokoderna vid utgången av 2010.

De svenska byggregler som är på väg att fasas ut begränsas till att omfatta krav på byggnadsverk som har tagits i drift. I och med införandet av Eurokoderna får vi även en standard, SS-EN 1991-1-6: Laster under byggskedet, som ger bindande principer (= skall-krav) och vägledande råd för laster som ska eller bör beaktas under uppförande av byggnader och anläggningar, liksom i samband med ändringar som renovering eller delvis eller fullständig rivning. SS-EN 1991-1-6 är på 32 sidor (A4), men innehåller många hänvisningar till andra delar av Eurokoderna, vilket gör att det är svårt att få en överblick över vad SS-EN 1991-1-6 medför för den som inte är väl insatt i Eurokoderna som helhet.

I och med SS-EN 1991-1-6 införs alltså myndighetskrav på laster som de bärande konstruktionerna (även tillfälliga konstruktioner) ska klara även under byggskedet. SS-EN 1991-1-6 behandlar dock inte frågan om vem som har ansvaret för att kraven är uppfyllda. Detta är en ganska grumlig frågeställning som antagligen få entreprenörer har funderat på, eller ens känner till att de kan komma att stöta på i en nära framtid.

Eftersom det i Sverige är möjligt och tillåtet att tillämpa Eurokoderna redan idag är det i praktiken möjligt att en svensk byggentreprenör redan i morgon kan råka ut för att behöva hantera SS-EN 1991-1-6 och de frågeställningar detta kan leda till.

Syftet med det föreliggande projektet var att underlätta det kommande införandet av SS-EN 1991-1-6 och att belysa eventuella negativa praktiska konsekvenser ur byggentreprenörernas perspektiv och hur dessa kan förebyggas. Målet med projektet var att
(1) utreda hur ansvarsfrågan kopplat till SS-EN 1991-1-6 förhåller sig till övrig svensk lagstiftning och myndighetskrav samt de kontraktsformer som normalt tillämpas (baserade på AB, ABT etcetera) på den svenska byggmarknaden
(2) ta fram en informationsskrift som är riktad mot svenska byggentreprenörer och som informerar om innehållet i SS-EN 1991-1-6 inklusive hänvisningar till andra Eurokoddelar. Informationsskriften ger förslag på hur standardens principer och råd kan hanteras och vad en byggentreprenör bör tänka på i anbudsskedet, i samband med kontraktsskrivande och under byggskedet.

Informationsskriften "Last under byggskedet" kommer att tryckas och distibueras via Sveriges Byggindustrier.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare