Projekt 13743 Avslutat Koldioxidfri energilösning för asfaltmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Föreliggande delrapport redovisar resultat i SBUF-projekt 137432, ”Koldioxidfri
energilösning för asfaltmaterial Etapp 1”.
Projektet är en fortsättning av ett tidigare BVFF-projekt, 2017, samt ett Vinnova-projekt, UDI-1 från 2018.
Utmaningsdriven innovation (UDI) är samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I dessa projekt utfördes initiala tester med innovativ uppvärmningsteknik för
asfaltmaterial som bygger på en fossilfri teknik.
Den teknik som användes var mikrovågor som tillsammans med en effektiv mikrovågsabsorbent, järnmalm i form av magnetit, visade sig nå god uppvärmningskapacitet.
Vidare observerades en snabbare och jämnare uppvärmning hos asfaltmaterialet med magnetit jämfört med traditionell massa.
Uppvärmd mängd massa i de initiala testerna var upp mot 50 kg.
De positiva resultaten i labbmiljö samt mindre fältförsök ledde fram till ett
fortsättningsprojekt inom Vinnova, UDI-2.
I detta projekt, som SBUF medfinansierar, är målet att vidareutveckla tekniken och materialen samt testa dem i ett fullskaleprojekt. I existerande projekt kommer även en gjutasfaltblandare driven av mikrovågsteknik att utvecklas och byggas.
Projektet kommer att växla upp uppvärmd massa från ca 50 till ca 500 kg.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare