Projekt 3029 Avslutat Byggtorkning - checklistor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I dag anses fukt vara orsaken till många problem inom husbyggandet. Speciellt under byggtiden byggs ofta stora mängder fukt in, framför allt i betongkonstruktioner. Ytterligare fukt kan tillföras genom nederbörd och grundvatten under byggtiden.

Syftet har varit att ta fram rekommendationer som kan användas i olika skeden av byggprocessen för att öka förutsättningarna att kvaliteten i produkten skall bli den förväntade ur fuktsynpunkt.

Med bidrag från SBUF har projektet genomförts inom FoU-Väst. Medverkande företag har varit F O Peterson & Söner Byggnads AB, Selmer Bygg Göteborg AB, Siab AB, Färdig Betong Göteborg AB och Hyrmaskiner Göteborg AB. I projektgruppen har även Institutionen för byggnadsmaterial, CTH deltagit. Byggvärmegruppen AB har konsulterats. Enkätsvar från platschefer i Västsverige har kompletterats med ett trettiotal intervjuer med platschefer, arbetsledare, projektörer, anbudskalkylerare och specialister inom området. Litteratur om byggtorkning har sammanställts.

Utöver en allmän genomgång av byggandets fuktproblematik, torkning, fuktmätning och torkmetoder innehåller rapporten fem checklistor som tar upp övergripande frågor:
- Att tänka på vid beställning och projektering av byggobjekt där byggtorkning förekommer - för beställare, för projektörer
- Att tänka på vid anbudskalkylering av byggobjekt där byggtorkning förekommer - för kalkylerare
- Att tänka på vid planering och produktion av byggobjekt där byggtorkning förekommer - för entreprenörer
- Att tänka på vid uppföljning/kontroll av byggobjekt där byggtorkning förekommer - för entreprenörer
- Att tänka på vid efterkalkyl av byggobjekt där byggtorkning förekommer - för projektörer, för kalkylerare, för entreprenörer

Detaljfrågor om torkmetoder och kontroll tas inte upp i checklistorna på grund av skillnader mellan olika arbetsplatsers förutsättningar.