Projekt 12193 Avslutat Förbättrade indata för energiberäkningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

De nya kraven i BBR gällande energiuppföljning har aktualiserat en hel del aktiviteter i byggbranschen då det är den verkliga förbrukningen som ska verifieras och inte den beräknade. Ett delmoment i branschens utveckling inom detta område har varit det så kallade "indataprojektet för bostäder" (Sveby) där frågan om vad som ska betraktas som normalt brukarbeteende har belysts och föreslagits. Alla förbrukningsdata är dock angivna på årsbasis.

Detta projekt hade som målsättning att förfina indatauppgifterna för energiberäkningarna med hjälp av månadsprofiler för hushållsel då detta har klar påverkan på beräkningsresultatet. I takt med att kraven skärps - och Boverket planerar för ännu hårdare krav - måste detta område utvecklas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förbättrade indata för energiberäkningar - Energi och temperaturmätningar under ett år i 20 nyproducerade småhus", Jan-Ulric Sjögren, Joel Kronheffer och Daniel Blomkvist, samtliga NCC Teknik (12 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare