Projekt 13330 Avslutat Personsäkerhet vid dimensionering av brandutsatta bärande konstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Vid projektering av byggnader ställs ofta krav på bärande funktion i brandfallet. Hur mycket brandskydd som krävs är direkt kopplat till hur stor risken för personskador är vid brott i brandfallet är. Då det saknas någon tydlig metod att bestämma risken för personskada vid brand har projektet tagit fram ett sätt för att kvantifiera personrisk i förhållande till brandutsatta bärande konstruktioner.

Metoden bygger på principen att brott i en bärverksdel till följd av brand inte bidrar till ökad risk för personskada om det redan är omöjligt att vistas i skadeområdet. Genom att beräkna tiden för brottet och utvärdera hur stor följdskadan blir och ställa det mot de brandförhållanden som råder i samma område går det att se om brottet i sig ökar risken för personskada eller inte

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare