Projekt 4067 Avslutat Uthålligt amerikanskt bostadsbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Begreppet sustainable construction - miljövänligt, uthålligt eller hållbart byggande - sprider sig snabbt i den amerikanska byggbranschen. Kraftigt ökade tippavgifter och krav på minskade avfallsmängder bidrar till intresset. Sedan några år har det uppstått en marknad för återvinning av byggmaterial i tätbefolkade storstadsregioner.

Studien syftar till att beskriva hur myndigheter, industri och högskolor i USA hanterar frågor om uthålligt byggande. I första hand är den inriktad på bostadsbyggandet. Även Canada berörs.

Studien har genomförts av Magnus Jansson vid det teknisk-vetenskapliga attachékontoret i Los Angeles med bidrag från BFR, Kretsloppsdelegationen och SBUF på initiativ av JM Byggnads AB.

Marknaden för återvinning av asfalt och betong fungerar sedan länge i de större städerna. Den centrala miljömyndigheten EPA har föreslagit särskilda regler för isoleringsmaterial, skivmaterial, plast, geotextilier, flygaska och slagg i betong samt för golv- och trädgårdsplattor. De flesta delstater har satt upp procentmål för att minska mängden avfall som deponeras. Kalifornien är exempel på en delstat med radikal miljölagstiftning, och enbart i Los Angeles finns ca 25 anläggningar för återvinning av byggmaterial.

Rapporten tar särskilt upp återvinning av betong, trä, gips och asfalt. Andra material som diskuteras ur miljösynpunkt är isoleringsmaterial, skivmaterial och plast. Uppgifter om inbyggd energi i olika material redovisas även. En sportarena och tre experimentsmåhus beskrivs.

Från USA och Canada skulle vi kunna lära
- att återvinna byggmaterial i liten skala på lokal nivå
- att våga pröva nya byggmaterial, särskilt sådana med återvunnet material
- att se både på inbyggd energi i byggnader och på energiförbrukning i drift
- att miljövänliga byggmaterial och återvinning måste konkurrera på marknadens villkor.

Rapporten avslutas med en lista över adresser till ett tjugotal högskolor, myndigheter och organisationer som arbetar inom området.